Straks

Doelstelling
De huidige Plas van Wijck, die als voormalige zandwinplas destijds netjes conform de gestelde eisen is afgewerkt, vertoont in wezen een onvoltooid karakter. Het landschapsbeeld heeft ten gevolge van eerdere ontgrondingen sterk aan kwaliteit ingeboet.

Door een verdere, op landschappelijke verbetering gerichte zandwinning wordt de ruimtelijke kwaliteit, natuur en de recreatieve gebruikswaarde van het gebied verbeterd. Daarmee spelen de huidige plannen in op de wensen uit de Heterense samenleving. Er heeft hiertoe intensief overleg plaatsgehad met het maatschappelijk veld.

Natuur en landschap
Het plan richt zich vooral op herstel van de ruimtelijke samenhang in het gebied en geeft een impuls aan de landschaps-, natuur- en gebruikswaarden. Aan de hoge noordoever wordt bosontwikkeling gestimuleerd. Dit in aansluiting op de bestaande en te realiseren beplanting waardoor het fabriekscomplex grotendeels aan het zicht wordt onttrokken. In de oevers ontstaan mogelijkheden voor steilranden die geschikt zijn voor holenbroeders zoals ijsvogel en oeverzwaluw. De westelijke plasoevers worden uitgevoerd als laaggelegen, periodiek overspoelde zandplaten, waar tal van vogelsoorten, zoals steltlopers kunnen foerageren. De zuidelijke oevers worden deels ingeplant met inheemse struwelen, waarmee een belangrijke ecologische oost-westverbinding tot stand komt. Aan de oostzijde van de plas wordt het extensief agrarisch gebruik gehandhaafd, zodat de kleinschalige mozaïek van graslandperceeltjes en meidoornstruwelen hier in stand blijft.

Recreatie
Grote delen van het gebied worden openbaar toegankelijk. Het accent van de recreatieve gebruikswaarde komt te liggen op de terreinstrook tussen plas en dorpskern. Dit gebied wordt ingericht met zwemstrand, ligweide, vliegerweide (’s winters natuurijsbaan), hondenuitloopterrein en wandelpaden. In de rustiger delen van het gebied komen mogelijkheden voor natuurbeleving, vogelobservatie en hengelsport, waaronder een visplaats voor mindervaliden. Aan de uiterste westzijde komt een trailerhelling en aan de oostzijde van de plas wordt een drijvende steiger gerealiseerd met een capaciteit van 10 ligplaatsen.

De ontsluiting van de fabrieksterreinen wordt verlegd en verbeterd, waarmee tevens de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Renkums Veer is gediend. De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de nieuwe ontsluitingsweg garandeert de veiligheid van de fietsers ten opzichte van het vrachtverkeer.


Laatste nieuws

Project tijdlijn Randwijkse Waarden

(klik op zandloper en bekijk de voortgang in het project)

Project tijdlijn Randwijkse Waarden